Kyrkliga Förbundets uppgift kan sammanfattas i dess portalparagraf:
Kyrkliga Förbundet bildades 1923 för att ”inom vår svenska kyrka arbeta för bevarande och främjande av biblisk kristendom enligt vår från fäderna mottagna evangelisk-lutherska apostoliska tro samt för bevarande och stärkande av vår svenska kyrka i denna anda gentemot oberättigade och mot denna anda stridande inflytelser och övergrepp”. (Ur stadgarna §1)
Sedan dess har Kyrkliga Förbundet på olika sätt arbetat för detta.